OZNAMY

pre členov ŠO TJ Slovan Gelnica

Dátum

Oznam

02.04.2009

Prosím zaplaťte členské poplatky pre rok 2009 Petrovi Visockému - čím skôr, tým lepšie - pozri zväzovú stránku http://www.chess.sk/index.php?page=clanok&id=403

·                    evidenčný poplatok SŠZ -        0,66    

·                    hráčsky poplatok SŠZ -            6,6         (1,33 € ak si žena, alebo si sa narodil  1.1.91 al. neskôr)

·                    členské TJ -                            3,2        (2,00 € ak si sa narodil  1.1.91 al. neskôr)
     Spolu                                   10,46      
(3,99 € ak si sa narodil  1.1.91 al. neskôr)

12.10.2008

Prosím všetkých členov oddielu, aby mi napísali svoje aktuálne telefónne číslo a e-mailové adresy - zaslali správu na mt.lms@centrum.sk

26.05.2008

Pozývame všetkých členov šachového oddielu a tiež cudzích hráčov, ktorí za náš oddiel hrali v uplynulej sezóne na licenciu v súťažiach družstiev, a ich rodinných príslušníkov na "guláš party" v sobotu 7.6.2008 do areálu CVČ Gelnica (od 9:00 alebo skôr do cca 16:00 hod. alebo neskôr)

 

·       nahlásiť P. Visockému alebo M. Turzákovi do 3.6.08 svoju účasť alebo neúčasť a počet zúčastnených - nutné pre   plánovanie počtu porcií

·       programom bude relax v podobe športovania (tenis, stolný tenis, šach, obmedzená hádzaná) a priateľské debaty

Doniesť so sebou :

·        náradie na jedenie - miska, lyžica, nôž

·        tenisové rakety, stolnotenisové rakety a loptičky

·        20,- Sk evidenčný poplatok SŠZ

·        200,- resp. 40,- Sk členský poplatok SŠZ (hráčsky poplatok)

·        100,- resp. 60,- Sk členský poplatok TJ

·        dobrú náladu a prípadne domáce kulinárske špeciality

Z minuloročného stretnutia sú zábery na Foto

 

06.03.2008

 

Opäť prichádza čas platenia členského ... oznam na stránke SŠZ

V zmysle uznesenia Konferencie SŠZ bol od roku 2007 zavedený ročný evidenčný poplatok 20 Sk u každého člena SŠZ.

Aktívni hráči, ktorí sa chcú zúčastniť národných alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať uhradený ročný hráčsky poplatok 200 Sk alebo 40 Sk.

Pre rok 2008 platí, že znížený hráčsky poplatok 40 Sk majú len hráči narodení po 1.1.1988 alebo pred 1.1.1948, tiež ženy a invalidi. Ostatní platia 200 Sk.
Člen SŠZ, ktorý nemal v uplynulom roku uhradený aspoň evidenčný poplatok, bude od 1. septembra vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating Listu a stratí právo štartu v národných aj medzinárodných súťažiach.
Obnovenie členstva v SŠZ bude viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku 20 Sk.

Výška licenčných poplatkov na sezónu 2008/09 je zhodná s minulým rokom (0 Sk zvýhodnená typu B, 600 Sk pre Extraligu, 400 Sk pre 1.ligu, 300 Sk pre 2.ligu, 200 Sk pre ostatné súťaže, zahraničné dvojnásobok, všetky ďalšie 1000 Sk).
Pre sezónu 2008/09 platí, že licenciu typu B (buď zvýhodnenú za 0 Sk alebo ďalšiu s 1000 Sk poplatkom) majú len hráči narodení po 1.1.1990 alebo ženy. Ostatní majú licenciu typu A.

Členské poplatky uhradené v 1. polroku kalendárneho roku môžu byť na požiadanie vrátené v prípade ukončenia členstva v SŠZ (závažná choroba, úmrtie alebo dlhodobý pobyt v zahraničí).
Pri uhradení hráčskych poplatkov v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka bude účtovaný sankčný poplatok 25 %, s výnimkou nových registrácií.

Pri zasielaní členských poplatkov (registračných, evidenčných a hráčskych) je nutné vždy konkretizovať výšku poplatku u každého jednotlivca !
Materiály zasielajte na sekretariát SŠZ vždy spolu s kópiou potvrdenky o platbe !

 

16.09.2007

Dňa 14.9.2007 začal pracovať šachový krúžok pri CVČ, stretnutia budú rovnako ako v minulom roku - každý piatok od 14:30 hod. do 16:30 (17:00) hod.

Tréning dospelých od 18:00 hod.

14.09.2007

Zaplaťte si členské poplatky u P. Visockého

26.07.2007

Do pozornosti... (vybraté zo spravodaja SŠZ)

V zmysle uznesenia Konferencie SŠZ bol od roku 2007 zavedený ročný evidenčný poplatok 20 Sk u každého člena SŠZ za účelom udržania aktuálnosti evidencie. Získané prostriedky budú použité pre poplatky na FIDE za ratingovanie členov SŠZ a ligových súťaží družstiev už od 3. ligy. Člen SŠZ, ktorý nebude mať uhradený evidenčný poplatok, bude v ďalšom roku vyškrtnutý z LOK SR, z Rating FIDE a stratí právo štartu v národných aj medzinárodných súťažiach všetkých typov. Obnovenie členstva v SŠZ bude viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku 20 Sk. Od roku 2007 boli zrušené členské známky. Miesto lepenia členských známok na preukazy bude zverejňovaná aktuálna informácia z matriky o zaplatených hráčskych a evidenčných poplatkoch na www.chess.sk.

Aktívni hráči, ktorí sa chcú zúčastniť národných alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať na začiatku súťaže uhradený ročný hráčsky poplatok 200 Sk alebo 40 Sk.

Pre rok 2007 platí zásada, že znížený hráčsky poplatok 40 Sk majú len hráči narodení po 1.1.1987 alebo pred 1.1.1947, ženy a invalidi (nutné doložiť nejakým dokladom!), ostatní platia 200 Sk.

Evidenčné, hráčske a licenčné poplatky uhradené v 1. polroku kalendárneho roku môžu byť na požiadanie vrátené v prípade ukončenia členstva v SŠZ (choroby, úmrtia alebo dlhodobého pobytu v zahraničí).

Pri uhradení hráčskych poplatkov v čase od 1. septembra do konca roka bude účtovaný sankčný poplatok 25 % z hodnoty poplatkov, s výnimkou nových registrácií.

..